เข้าสู่ระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1717 ในวันและเวลาราชการ